struktura ovb

by

Rankomat porównywarka OC AC (5)Do dochodów państwa zgodnie z licznymi zapisami ekonomicznymi zalicza się wpłaty z tytułu dywidendy czy z zysku Narodowego Banku Polskiego. Omawia się tu również szczególne nadwyżki dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych oraz nadwyżek środków obrotowych państwowych zakładów budżetowych. Zatem ustawodawca zaznaczał również, że nie należy zapominać o części zysku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych czy dochodach pobieranych przez wszelkie państwowe jednostki budżetowe oraz dochody z najmu bądź dzierżawy czy z innych umów o podobnym charakterze dotyczące poszczególnych składników majątkowych Skarbu Państwa. W związku z czym wskazuje się odsetki od środków na funkcjonujących rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych.  Zatem dochody te, to również odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na tak zwanym centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych bądź zagranicznych. Należy również wskazać grzywny oraz mandaty i inne kary pieniężne. Na zakończenie można również wskazać spadki i darowizny.

Ciekawe artykuły:

Back to Top