Marek Zieleniewski ovbGospodarka w Królestwie Polskim

Gospodarka w Królestwie Polskim

by

Gospodarka w Królestwie Polskim

Warto zwrócić uwagę, że w obydwu zaborach, pruskim i austriackim, na początku XX wieku decydujące pozycje gospodarcze zajął kapitał obcy z punktu widzenia rodzimej ludności, jednakże krajowy, jeśli spojrzeć na tę kwestię pod kątem przynależności państwowej zaborów. Ucisk polityczny łączył się w ten sposób z uciskiem ekonomicznym. W obydwu zaborach nie można mówić o kształtowaniu się polskich zrzeszeń typu monopolistycznego lub polskiego kapitału finansowego, odrębnego od niemieckich czy austriackich monopoli. Inaczej kształtowały się stosunki na terenie Królestwa Polskiego. Należało ono do najbardziej uprzemysłowionych okręgów państwa rosyjskiego, w przeciwieństwie do zaboru pruskiego i austriackiego, które (poza Górnym Śląskiem) stanowiły słabiej rozwinięte regiony państw zaborczych. W ciągu XIX w. zdołała się tu rozwinąć silna polska burżuazja, która nieraz z powodzeniem konkurowała z przedsiębiorcami innych przemysłowych regionów Rosji. Wprawdzie rozwój przemysłu i banków w Królestwie przypada na okres późniejszy niż w krajach Europy zachodniej, nie był on jednakże opóźniony w stosunku do procesów zachodzących w całej Rosji. Stąd też w Królestwie na przełomie XIX i XX w. obserwować możemy powstawanie polskiego kapitału finansowego. Jako równorzędny partner wchodził on w porozumienie z rosyjskim kapitałem finansowym, tworząc w ten sposób kapitał finansowy Cesarstwa Rosyjskiego.

https://plejor.pl/

Ciekawe artykuły:

Back to Top