ovb pl

by

rp_kredyty8.jpgPierwsze towarzystwo ubezpieczeń *na życie w Stanach Zjednoczonych (Presbyterian Ministers' Fund w Filadelfii) zostało założone w 1759 r. i nadal prowadzi swoją działalność. Obecnie istnieje około 2000 towarzystw ubezpieczeń na życie, zorganizowanych w dwóch formach prawnych: w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (mutuals). Spółki akcyjne są własnością akcjonariuszy, podczas gdy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są od strony prawnej własnością posiadaczy polis. Jakkolwiek ponad 90% towarzystw ubezpieczeniowych działa w formie spółki akcyjnej, to największe towarzystwa (takie jak Prudential Insurance Company oraz Metropolitan Life) są zorganizowane w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i ostatecznie ponad połowa aktywów całego sektora należy do towarzystw typu mutual. Ponieważ towarzystwa ubezpieczeń na życie nigdy nie doświadczyły tak rozległej fali upadków, jak banki handlowe czy inne instytucje depozytowe, rząd federalny nie widział potrzeby ustanawiania szczególnych regulacji dla tego sektora i kontrolę towarzystw ubezpieczeniowych pozostawił władzom stanów, na obszarze których towarzystwa te prowadzą działalność. Regulacje stanowe dotyczą form sprzedaży, zapewnienia wystarczająco płynnych aktywów na pokrycie strat oraz ograniczeń ilości aktywów obciążonych ryzykiem (takich jak akcje zwykłe), jakie mogą utrzymywać towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ciekawe artykuły:

Back to Top