ovb com pl

by

rp_biznes28.jpgTransakcje finansowe futures są zbliżone do transakcji typu forward, ponieważ podobnie jak te ostatnie, stwierdzają obowiązek jednej strony dostarczenia drugiej stronie instrumentów dłużnych w określonym przyszłym terminie. Różnią się jednak od transakcji forward kilkoma zasadniczymi cechami, które niwelują część problemów związanych z ryzykiem niewypłacalności i brakiem płynności na rynkach transakcji forward. Aby zrozumieć istotę transakcji finansowych futures, przyjrzymy się jednemu z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów futures, mianowicie zawieranym na chicagowskiej giełdzie towarowej futures na obligacje skarbowe (przykładowe notowania cen tego typu kontraktów zamieszczone są w ramce Wiadomości finansowe). Wartość kontraktu ustalana jest dla 100000 dol. wartości nominalnej obligacji. Ceny notowane są w punktach, przy czym jeden punkt równa się 1000 dol., zaś najmniejsza różnica ceny jednej trzydziestej drugiej punktu (31,25 dol.). Warunkiem kontraktu jest, aby termin wykupu obligacji będących przedmiotem transakcji nie był krótszy niż 15 lat od momentu dostawy (obligacje te nie mogą również podlegać wykupowi przed terminem, na żądanie emitenta, przez okres co najmniej 15 lat). Jeśli stopa kuponu obligacji skarbowych dostarczonych na rozliczenie transakcji jest różna od ustalonych w kontrakcie 8%, wówczas ilość obligacji, które mają zostać dostarczone, wyrównuje się odpowiednio tak, aby oddać różnicę wartości pomiędzy obligacjami dostarczonymi a obligacjami o stopie kuponu równej 8%.

Ciekawe artykuły:

Back to Top